ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 250 224 142 137 26 779 250 224 142 137 26 779
พืชศาสตร์ 60 54 32 48 11 205 60 54 32 48 11 205
ปวส.พืชศาสตร์ 19 8 10 37 19 8 10 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 41 46 32 48 1 168 41 46 32 48 1 168
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 11 12 15 16 1 55 11 12 15 16 1 55
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 12 15 16 1 55 11 12 15 16 1 55
สัตวศาสตร์และประมง 101 104 56 45 6 312 101 104 56 45 6 312
ปวส.สัตวศาสตร์ 26 14 3 43 26 14 3 43
ปวส.ประมง 15 10 3 28 15 10 3 28
วท.บ.สัตวศาสตร์ 51 66 31 28 176 51 66 31 28 176
วท.บ.ประมง 9 14 25 17 65 9 14 25 17 65
อุตสาหกรรมเกษตร 75 54 39 28 8 204 75 54 39 28 8 204
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 31 20 3 54 31 20 3 54
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 1 4 3 1 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 10 17 18 55 10 10 17 18 55
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 31 22 22 10 4 89 31 22 22 10 4 89
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 1 2
รวมทั้งหมด 250 224 142 137 26 779 250 224 142 137 26 779