ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 51 106 71 2 14 244 51 106 71 2 14 244
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 19 74 71 2 166 19 74 71 2 166
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 22 16 40 2 22 16 40
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 6 26 25 2 59 6 26 25 2 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 26 30 67 11 26 30 67
วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 14 78 32 32 14 78
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 14 78 32 32 14 78
รวมทั้งหมด 51 106 71 2 14 244 51 106 71 2 14 244