ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 144 167 108 131 61 611 963 1,043 974 867 211 4,058 1,107 1,210 1,082 998 272 4,669
บริหารธุรกิจ 144 167 108 131 61 611 619 593 591 508 97 2,408 763 760 699 639 158 3,019
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 29 13 42 29 13 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 67 43 68 45 14 237 67 43 68 45 14 237
บธ.บ.การจัดการ 195 180 214 200 21 810 195 180 214 200 21 810
บธ.บ.การตลาด 243 247 183 146 27 846 243 247 183 146 27 846
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 91 94 126 117 20 448 91 94 126 117 20 448
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 144 167 108 131 61 611 144 167 108 131 61 611
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 23 23 23 23
บัญชี 207 287 216 202 110 1,022 207 287 216 202 110 1,022
ปวส.การบัญชี 34 17 51 34 17 51
บช.บ.การบัญชี 207 253 216 202 93 971 207 253 216 202 93 971
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 122 163 167 157 4 613 122 163 167 157 4 613
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 63 111 109 116 4 403 63 111 109 116 4 403
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 59 52 58 41 210 59 52 58 41 210
รวมทั้งหมด 144 167 108 131 61 611 963 1,043 974 867 211 4,058 1,107 1,210 1,082 998 272 4,669