ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 953 990 780 625 62 684 4,094 953 990 780 625 62 684 4,094
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 99 70 100 73 62 48 452 99 70 100 73 62 48 452
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 27 24 33 29 28 11 152 27 24 33 29 28 11 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 45 17 38 38 34 34 206 45 17 38 38 34 34 206
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 27 29 29 6 1 92 27 29 29 6 1 92
วิศวกรรมเครื่องกล 190 214 153 136 213 906 190 214 153 136 213 906
ปวส.ช่างยนต์ 32 31 12 75 32 31 12 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 24 19 29 30 16 118 24 19 29 30 16 118
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 102 72 105 92 109 480 102 72 105 92 109 480
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 45 105 60 45 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 26 19 14 16 104 29 26 19 14 16 104
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 6 9 18 3 6 9 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 339 355 272 214 228 1,408 339 355 272 214 228 1,408
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 33 34 2 69 33 34 2 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 97 61 20 178 97 61 20 178
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 108 90 113 76 36 423 108 90 113 76 36 423
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 95 80 87 66 84 412 95 80 87 66 84 412
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 36 56 20 36 56
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 68 72 72 13 225 68 72 72 13 225
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 2 16 24 6 2 16 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 98 115 131 101 29 474 98 115 131 101 29 474
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 31 29 24 5 120 31 31 29 24 5 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 84 102 77 24 354 67 84 102 77 24 354
วิศวกรรมอุตสาหการ 227 236 124 101 166 854 227 236 124 101 166 854
ปวส.ช่างโลหะ 16 18 14 48 16 18 14 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 39 3 56 14 39 3 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 30 1 56 25 30 1 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 100 62 78 55 64 359 100 62 78 55 64 359
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 44 76 32 44 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 72 55 46 46 40 259 72 55 46 46 40 259
รวมทั้งหมด 953 990 780 625 62 684 4,094 953 990 780 625 62 684 4,094