ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 277 321 307 369 89 80 1,443 90 88 75 95 28 376 367 409 382 464 89 108 1,819
การออกแบบ 127 160 144 204 30 665 6 6 133 160 144 204 30 671
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 35 60 65 84 15 259 35 60 65 84 15 259
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 35 54 42 58 4 193 35 54 42 58 4 193
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 57 46 37 62 11 213 57 46 37 62 11 213
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 66 65 70 63 13 277 66 65 70 63 13 277
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 51 45 44 46 9 195 51 45 44 46 9 195
ทล.บ.เซรามิก 15 20 26 17 4 82 15 20 26 17 4 82
ศิลปกรรม 84 88 75 95 28 370 84 88 75 95 28 370
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 84 88 75 95 28 370 84 88 75 95 28 370
สถาปัตยกรรม 84 96 93 102 89 37 501 84 96 93 102 89 37 501
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 21 21 21 21
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 34 31 33 37 31 16 182 34 31 33 37 31 16 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 50 65 60 65 58 298 50 65 60 65 58 298
รวมทั้งหมด 277 321 307 369 89 80 1,443 90 88 75 95 28 376 367 409 382 464 89 108 1,819