ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 126 96 20 19 6 267 29 27 1 57 155 123 21 19 6 324
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 118 74 10 202 29 27 1 57 147 101 11 259
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 89 53 9 151 89 53 9 151
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 29 27 1 57 29 27 1 57
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29 21 1 51 29 21 1 51
สหวิทยาการ 8 22 10 19 6 65 8 22 10 19 6 65
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 6 6 6 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 8 22 10 19 59 8 22 10 19 59
รวมทั้งหมด 126 96 20 19 6 267 29 27 1 57 155 123 21 19 6 324