ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 55 60 26 16 1 158 449 427 167 109 22 1,174 504 487 193 125 23 1,332
บริหารธุรกิจ 55 60 26 16 1 158 241 260 79 43 16 639 296 320 105 59 17 797
ปวส.การจัดการ 35 45 6 86 35 45 6 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 21 1 32 10 21 1 32
ปวส.การตลาด 26 12 8 46 26 12 8 46
บธ.บ.การจัดการ 108 135 54 28 1 326 108 135 54 28 1 326
บธ.บ.การตลาด 62 47 25 15 149 62 47 25 15 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 55 60 26 16 1 158 55 60 26 16 1 158
บัญชี 173 132 38 27 6 376 173 132 38 27 6 376
ปวส.การบัญชี 23 23 2 48 23 23 2 48
บช.บ.การบัญชี 150 109 38 27 4 328 150 109 38 27 4 328
ศิลปศาสตร์ 35 35 50 39 159 35 35 50 39 159
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 26 21 31 21 99 26 21 31 21 99
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 14 19 18 60 9 14 19 18 60
รวมทั้งหมด 55 60 26 16 1 158 449 427 167 109 22 1,174 504 487 193 125 23 1,332