ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 82 24 38 17 33 194 103 191 208 136 121 759 185 215 246 153 154 953
บริหารธุรกิจ 82 24 38 17 33 194 105 101 75 78 359 82 129 139 92 111 553
บธ.บ.การจัดการ 34 34 53 43 41 51 188 34 53 43 41 51 222
บธ.บ.การตลาด 22 22 52 58 34 27 171 22 52 58 34 27 193
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 26 24 38 17 33 138 26 24 38 17 33 138
บัญชี 103 86 107 48 31 375 103 86 107 48 31 375
บช.บ.การบัญชี 103 86 107 48 31 375 103 86 107 48 31 375
ศิลปศาสตร์ 13 12 25 13 12 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 12 25 13 12 25
รวมทั้งหมด 82 24 38 17 33 194 103 191 208 136 121 759 185 215 246 153 154 953