ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 292 195 250 313 29 196 1,275 292 195 250 313 29 196 1,275
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16 34 29 12 91 16 34 29 12 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 11 20 12 59 16 11 20 12 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 9 32 23 9 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 1 1 1 1
วิศวกรรมไฟฟ้า 195 67 125 109 57 553 195 67 125 109 57 553
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 102 64 102 95 34 397 102 64 102 95 34 397
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 36 3 10 14 20 83 36 3 10 14 20 83
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 57 13 70 57 13 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 52 71 53 88 86 350 52 71 53 88 86 350
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 52 71 53 88 86 350 52 71 53 88 86 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 45 57 56 82 40 280 45 57 56 82 40 280
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 8 20 21 63 14 8 20 21 63
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 45 43 48 62 19 217 45 43 48 62 19 217
รวมทั้งหมด 292 195 250 313 29 196 1,275 292 195 250 313 29 196 1,275