ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 186 61 63 38 9 357 191 281 224 194 58 948 377 342 287 232 67 1,305
บริหารธุรกิจ 134 61 63 38 9 305 60 111 66 65 36 338 194 172 129 103 45 643
ปวส.การจัดการ 3 3 3 3
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 13 13 13
บธ.บ.การจัดการ 71 71 71 40 32 6 149 71 71 40 32 6 220
บธ.บ.การตลาด 60 40 26 33 14 173 60 40 26 33 14 173
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 63 61 63 38 9 234 63 61 63 38 9 234
บัญชี 131 110 108 72 16 437 131 110 108 72 16 437
ปวส.การบัญชี 2 2 2 2
บช.บ.การบัญชี 131 110 108 72 14 435 131 110 108 72 14 435
ศิลปศาสตร์ 52 52 60 50 57 6 173 52 60 50 57 6 225
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 15 15 23 22 26 1 72 15 23 22 26 1 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 37 37 37 28 31 5 101 37 37 28 31 5 138
รวมทั้งหมด 186 61 63 38 9 357 191 281 224 194 58 948 377 342 287 232 67 1,305