ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 842 667 421 365 14 301 2,610 842 667 421 365 14 301 2,610
วิศวกรรมเครื่องกล 180 175 106 71 3 49 584 180 175 106 71 3 49 584
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 41 16 91 34 41 16 91
ปวส.ช่างยนต์ 40 37 9 86 40 37 9 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 64 64 70 52 24 274 64 64 70 52 24 274
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 42 33 36 19 3 133 42 33 36 19 3 133
วิศวกรรมไฟฟ้า 377 252 177 161 2 68 1,037 377 252 177 161 2 68 1,037
ปวส.ไฟฟ้า 65 36 7 108 65 36 7 108
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 35 27 17 79 35 27 17 79
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 33 26 6 65 33 26 6 65
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 52 32 44 16 195 51 52 32 44 16 195
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 103 68 73 53 18 315 103 68 73 53 18 315
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 47 45 28 4 124 47 45 28 4 124
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 27 36 2 151 43 43 27 36 2 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 153 99 62 59 121 494 153 99 62 59 121 494
ปวส.ช่างก่อสร้าง 77 39 27 143 77 39 27 143
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 76 60 62 59 94 351 76 60 62 59 94 351
วิศวกรรมอุตสาหการ 132 141 76 74 9 63 495 132 141 76 74 9 63 495
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 5 79 37 37 5 79
ปวส.ช่างโลหะ 23 24 20 67 23 24 20 67
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 59 63 68 38 284 56 59 63 68 38 284
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 16 21 13 6 9 65 16 21 13 6 9 65
รวมทั้งหมด 842 667 421 365 14 301 2,610 842 667 421 365 14 301 2,610