ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 842 667 421 365 14 301 2,610 842 667 421 365 14 301 2,610
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 101 97 76 61 14 349 101 97 76 61 14 349
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 27 36 2 151 43 43 27 36 2 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 16 21 13 6 9 65 16 21 13 6 9 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 42 33 36 19 3 133 42 33 36 19 3 133
วิศวกรรมเครื่องกล 138 142 70 52 49 451 138 142 70 52 49 451
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 41 16 91 34 41 16 91
ปวส.ช่างยนต์ 40 37 9 86 40 37 9 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 64 64 70 52 24 274 64 64 70 52 24 274
วิศวกรรมไฟฟ้า 334 209 150 125 68 886 334 209 150 125 68 886
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 35 27 17 79 35 27 17 79
ปวส.ไฟฟ้า 65 36 7 108 65 36 7 108
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 33 26 6 65 33 26 6 65
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 103 68 73 53 18 315 103 68 73 53 18 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 52 32 44 16 195 51 52 32 44 16 195
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 47 45 28 4 124 47 45 28 4 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 153 99 62 59 121 494 153 99 62 59 121 494
ปวส.ช่างก่อสร้าง 77 39 27 143 77 39 27 143
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 76 60 62 59 94 351 76 60 62 59 94 351
วิศวกรรมอุตสาหการ 116 120 63 68 63 430 116 120 63 68 63 430
ปวส.ช่างโลหะ 23 24 20 67 23 24 20 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 5 79 37 37 5 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 59 63 68 38 284 56 59 63 68 38 284
รวมทั้งหมด 842 667 421 365 14 301 2,610 842 667 421 365 14 301 2,610