ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 155 241 161 142 201 900 155 241 161 142 201 900
พืชศาสตร์ 44 59 46 32 58 239 44 59 46 32 58 239
ปวส.พืชศาสตร์ 9 19 9 37 9 19 9 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 35 40 46 32 49 202 35 40 46 32 49 202
วิทยาศาสตร์ 8 11 12 14 17 62 8 11 12 14 17 62
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 11 12 14 17 62 8 11 12 14 17 62
สัตวศาสตร์และประมง 68 96 72 59 70 365 68 96 72 59 70 365
ปวส.สัตวศาสตร์ 22 24 14 60 22 24 14 60
ปวส.ประมง 5 15 9 29 5 15 9 29
วท.บ.สัตวศาสตร์ 32 48 58 35 30 203 32 48 58 35 30 203
วท.บ.ประมง 9 9 14 24 17 73 9 9 14 24 17 73
อุตสาหกรรมเกษตร 35 75 31 37 56 234 35 75 31 37 56 234
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 10 31 21 62 10 31 21 62
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 1 4 3 1 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 10 9 16 18 64 11 10 9 16 18 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 14 31 22 21 14 102 14 31 22 21 14 102
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 155 241 161 142 201 900 155 241 161 142 201 900