ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 123 51 74 14 1 28 291 123 51 74 14 1 28 291
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 95 19 74 14 1 203 95 19 74 14 1 203
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 30 11 26 8 75 30 11 26 8 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 2 22 1 58 33 2 22 1 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 6 26 5 1 70 32 6 26 5 1 70
วิศวกรรมเครื่องกล 28 32 28 88 28 32 28 88
ปวส.ช่างยนต์ 28 32 28 88 28 32 28 88
รวมทั้งหมด 123 51 74 14 1 28 291 123 51 74 14 1 28 291