ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,032 893 637 766 67 1,395 4,790 1,032 893 637 766 67 1,395 4,790
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 131 88 68 98 67 74 526 131 88 68 98 67 74 526
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 31 26 24 33 29 9 152 31 26 24 33 29 9 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 38 16 37 36 62 189 38 16 37 36 62 189
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 24 28 28 2 1 121 38 24 28 28 2 1 121
วิศวกรรมเครื่องกล 177 179 114 150 415 1,035 177 179 114 150 415 1,035
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 19 83 32 32 19 83
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 33 21 19 29 46 148 33 21 19 29 46 148
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 73 100 69 103 197 542 73 100 69 103 197 542
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 105 105 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 36 23 26 18 30 133 36 23 26 18 30 133
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 12 18 3 3 12 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 315 332 230 267 474 1,618 315 332 230 267 474 1,618
ปวส.ไฟฟ้า 35 33 5 73 35 33 5 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 95 60 189 34 95 60 189
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 141 108 86 112 109 556 141 108 86 112 109 556
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 67 90 79 84 145 465 67 90 79 84 145 465
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 55 55 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 65 71 82 218 65 71 82 218
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 6 18 28 4 6 18 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 120 91 115 128 127 581 120 91 115 128 127 581
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 35 26 32 28 29 150 35 26 32 28 29 150
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 85 65 83 100 98 431 85 65 83 100 98 431
วิศวกรรมอุตสาหการ 289 203 110 123 305 1,030 289 203 110 123 305 1,030
ปวส.ช่างโลหะ 13 21 34 13 21 34
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 53 12 2 67 53 12 2 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 23 3 41 15 23 3 41
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 156 88 59 77 118 498 156 88 59 77 118 498
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 65 67 51 46 86 315 65 67 51 46 86 315
รวมทั้งหมด 1,032 893 637 766 67 1,395 4,790 1,032 893 637 766 67 1,395 4,790