ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 356 254 304 304 102 427 1,747 5 87 82 75 120 369 361 341 386 379 102 547 2,116
การออกแบบ 107 113 149 142 230 741 5 4 9 112 117 149 142 230 750
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 39 34 54 65 98 290 39 34 54 65 98 290
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 31 28 50 41 62 212 31 28 50 41 62 212
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 37 51 45 36 70 239 37 51 45 36 70 239
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 5 4 9 5 4 9
เทคโนโลยีศิลป์ 55 58 62 70 75 320 55 58 62 70 75 320
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 37 43 43 44 55 222 37 43 43 44 55 222
ทล.บ.เซรามิก 18 15 19 26 20 98 18 15 19 26 20 98
ศิลปกรรม 84 84 83 82 75 120 360 84 83 82 75 120 444
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 84 84 83 82 75 120 360 84 83 82 75 120 444
สถาปัตยกรรม 110 83 93 92 102 122 602 110 83 93 92 102 122 602
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 18 18 18 18
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 36 34 29 32 37 47 215 36 34 29 32 37 47 215
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 74 49 64 60 65 57 369 74 49 64 60 65 57 369
รวมทั้งหมด 356 254 304 304 102 427 1,747 5 87 82 75 120 369 361 341 386 379 102 547 2,116