ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 150 113 149 101 146 659 150 113 149 101 146 659
พืชศาสตร์ 3 34 66 25 57 185 3 34 66 25 57 185
ปวส.พืชศาสตร์ 6 2 8 6 2 8
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 9 5 12 15 41 9 5 12 15 41
วท.บ.พืชศาสตร์ 17 61 13 39 130 17 61 13 39 130
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 2 1 6 3 2 1 6
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 109 109 109 109
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 23 23 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 86 86 86 86
สัตวศาสตร์และประมง 40 66 66 56 228 40 66 66 56 228
ปวส.สัตวศาสตร์ 8 3 11 8 3 11
ปวส.ประมง 4 3 7 4 3 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 15 53 51 33 152 15 53 51 33 152
วท.บ.ประมง 13 13 15 17 58 13 13 15 17 58
อุตสาหกรรมเกษตร 38 39 17 10 33 137 38 39 17 10 33 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 2 5 3 2 5
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 31 15 17 10 23 96 31 15 17 10 23 96
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 4 23 19 4 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 7 2 4 13 7 2 4 13
รวมทั้งหมด 150 113 149 101 146 659 150 113 149 101 146 659