ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 287 187 244 299 27 146 1,190 287 187 244 299 27 146 1,190
วิศวกรรมไฟฟ้า 195 67 138 129 27 31 587 195 67 138 129 27 31 587
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 36 3 10 13 13 75 36 3 10 13 13 75
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 102 64 99 82 10 357 102 64 99 82 10 357
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 57 13 70 57 13 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 9 32 23 9 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 11 18 8 53 16 11 18 8 53
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 47 64 51 88 81 331 47 64 51 88 81 331
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 47 64 51 88 81 331 47 64 51 88 81 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 45 56 55 82 34 272 45 56 55 82 34 272
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 8 20 17 59 14 8 20 17 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 45 42 47 62 17 213 45 42 47 62 17 213
รวมทั้งหมด 287 187 244 299 27 146 1,190 287 187 244 299 27 146 1,190