ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 848 664 418 357 13 261 2,561 848 664 418 357 13 261 2,561
วิศวกรรมเครื่องกล 178 175 105 63 2 37 560 178 175 105 63 2 37 560
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 41 15 90 34 41 15 90
ปวส.ช่างยนต์ 39 37 6 82 39 37 6 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 42 33 36 19 2 132 42 33 36 19 2 132
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 63 64 69 44 16 256 63 64 69 44 16 256
วิศวกรรมไฟฟ้า 374 251 177 161 2 53 1,018 374 251 177 161 2 53 1,018
ปวส.ไฟฟ้า 64 36 1 101 64 36 1 101
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 35 27 13 75 35 27 13 75
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 33 26 2 61 33 26 2 61
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 46 45 28 4 123 46 45 28 4 123
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 27 36 2 151 43 43 27 36 2 151
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 50 51 32 44 15 192 50 51 32 44 15 192
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 103 68 73 53 18 315 103 68 73 53 18 315
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 149 99 60 59 114 481 149 99 60 59 114 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 75 39 21 135 75 39 21 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 74 60 60 59 93 346 74 60 60 59 93 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 147 139 76 74 9 57 502 147 139 76 74 9 57 502
ปวส.ช่างโลหะ 23 24 18 65 23 24 18 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 36 3 76 37 36 3 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 20 13 6 9 81 33 20 13 6 9 81
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 59 63 68 36 280 54 59 63 68 36 280
รวมทั้งหมด 848 664 418 357 13 261 2,561 848 664 418 357 13 261 2,561