ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 12 30 19 6 82 15 12 30 19 6 82
การออกแบบ 15 12 30 19 6 82 15 12 30 19 6 82
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 15 12 30 19 6 82 15 12 30 19 6 82
รวมทั้งหมด 15 12 30 19 6 82 15 12 30 19 6 82