ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 123 48 74 14 1 25 285 123 48 74 14 1 25 285
วิศวกรรมเครื่องกล 60 35 26 5 1 25 152 60 35 26 5 1 25 152
ปวส.ช่างยนต์ 28 29 25 82 28 29 25 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 6 26 5 1 70 32 6 26 5 1 70
วิศวกรรมไฟฟ้า 30 11 26 8 75 30 11 26 8 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 30 11 26 8 75 30 11 26 8 75
วิศวกรรมอุตสาหการ 33 2 22 1 58 33 2 22 1 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 2 22 1 58 33 2 22 1 58
รวมทั้งหมด 123 48 74 14 1 25 285 123 48 74 14 1 25 285