ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,030 889 637 727 67 1,007 4,357 1,030 889 637 727 67 1,007 4,357
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 131 88 68 98 67 67 519 131 88 68 98 67 67 519
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 31 26 24 33 29 9 152 31 26 24 33 29 9 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 24 28 28 2 1 121 38 24 28 28 2 1 121
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 38 16 37 36 57 184 38 16 37 36 57 184
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
วิศวกรรมเครื่องกล 177 179 114 148 319 937 177 179 114 148 319 937
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 14 78 32 32 14 78
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 33 21 19 29 41 143 33 21 19 29 41 143
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 36 23 26 18 24 127 36 23 26 18 24 127
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 73 100 69 101 162 505 73 100 69 101 162 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 66 66 66 66
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 12 18 3 3 12 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 315 332 230 247 351 1,475 315 332 230 247 351 1,475
ปวส.ไฟฟ้า 35 33 4 72 35 33 4 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 95 15 144 34 95 15 144
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 36 36 36 36
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 65 71 71 207 65 71 71 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 141 108 86 92 83 510 141 108 86 92 83 510
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 67 90 79 84 124 444 67 90 79 84 124 444
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 6 18 28 4 6 18 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 117 88 115 111 72 503 117 88 115 111 72 503
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 34 24 32 28 7 125 34 24 32 28 7 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 83 64 83 83 65 378 83 64 83 83 65 378
วิศวกรรมอุตสาหการ 290 202 110 123 198 923 290 202 110 123 198 923
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 26 13 13 26
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 53 12 2 67 53 12 2 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 23 3 41 15 23 3 41
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 65 67 51 46 78 307 65 67 51 46 78 307
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 157 87 59 77 96 476 157 87 59 77 96 476
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 1,030 889 637 727 67 1,007 4,357 1,030 889 637 727 67 1,007 4,357