ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 106 122 96 10 11 345 27 30 26 83 133 152 122 10 11 428
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 89 115 74 278 27 30 26 83 116 145 100 361
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 29 21 80 30 29 21 80
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 27 30 26 83 27 30 26 83
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 59 86 53 198 59 86 53 198
สหวิทยาการ 17 7 22 10 11 67 17 7 22 10 11 67
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 7 22 10 8 47 7 22 10 8 47
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 3 3 3 3
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
รวมทั้งหมด 106 122 96 10 11 345 27 30 26 83 133 152 122 10 11 428