ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 147 110 137 95 77 566 147 110 137 95 77 566
พืชศาสตร์ 3 32 65 23 33 156 3 32 65 23 33 156
ปวส.พืชศาสตร์ 6 1 7 6 1 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 17 60 13 24 114 17 60 13 24 114
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 5 10 7 30 8 5 10 7 30
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 1 1 5 3 1 1 5
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 107 107 107 107
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 23 23 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 84 84 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 40 55 62 38 195 40 55 62 38 195
ปวส.ประมง 4 1 5 4 1 5
ปวส.สัตวศาสตร์ 8 2 10 8 2 10
วท.บ.ประมง 13 11 14 10 48 13 11 14 10 48
วท.บ.สัตวศาสตร์ 15 44 48 25 132 15 44 48 25 132
อุตสาหกรรมเกษตร 37 38 17 10 6 108 37 38 17 10 6 108
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 1 4 3 1 4
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 2 21 19 2 21
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 14 17 10 1 72 30 14 17 10 1 72
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 7 2 2 11 7 2 2 11
รวมทั้งหมด 147 110 137 95 77 566 147 110 137 95 77 566