ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 118 32 151 301 118 32 151 301
วิศวกรรมเครื่องกล 20 7 63 90 20 7 63 90
ปวส.ช่างยนต์ 8 7 10 25 8 7 10 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 4 4
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 12 12
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 49 49 49 49
วิศวกรรมไฟฟ้า 68 16 45 129 68 16 45 129
ปวส.ไฟฟ้า 16 16 32 16 16 32
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 45 45 45
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 52 52 52 52
วิศวกรรมอุตสาหการ 30 9 43 82 30 9 43 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 17 9 1 27 17 9 1 27
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 42 42 42 42
รวมทั้งหมด 118 32 151 301 118 32 151 301