ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 26 24 37 17 33 137 157 187 107 133 20 604 183 211 144 150 53 741
บริหารธุรกิจ 26 24 37 17 33 137 55 103 62 74 4 298 81 127 99 91 37 435
บธ.บ.การจัดการ 33 52 21 41 3 150 33 52 21 41 3 150
บธ.บ.การตลาด 22 51 41 33 1 148 22 51 41 33 1 148
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 26 24 37 17 33 137 26 24 37 17 33 137
บัญชี 102 84 45 46 4 281 102 84 45 46 4 281
บช.บ.การบัญชี 102 84 45 46 4 281 102 84 45 46 4 281
ศิลปศาสตร์ 13 12 25 13 12 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 12 25 13 12 25
รวมทั้งหมด 26 24 37 17 33 137 157 187 107 133 20 604 183 211 144 150 53 741