ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 848 664 418 357 13 261 2,561 848 664 418 357 13 261 2,561
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 118 96 76 61 13 364 118 96 76 61 13 364
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 27 36 2 151 43 43 27 36 2 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 20 13 6 9 81 33 20 13 6 9 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 42 33 36 19 2 132 42 33 36 19 2 132
วิศวกรรมเครื่องกล 136 142 69 44 37 428 136 142 69 44 37 428
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 41 15 90 34 41 15 90
ปวส.ช่างยนต์ 39 37 6 82 39 37 6 82
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 63 64 69 44 16 256 63 64 69 44 16 256
วิศวกรรมไฟฟ้า 331 208 150 125 53 867 331 208 150 125 53 867
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 35 27 13 75 35 27 13 75
ปวส.ไฟฟ้า 64 36 1 101 64 36 1 101
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 33 26 2 61 33 26 2 61
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 103 68 73 53 18 315 103 68 73 53 18 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 50 51 32 44 15 192 50 51 32 44 15 192
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 46 45 28 4 123 46 45 28 4 123
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 149 99 60 59 114 481 149 99 60 59 114 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 75 39 21 135 75 39 21 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 74 60 60 59 93 346 74 60 60 59 93 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 114 119 63 68 57 421 114 119 63 68 57 421
ปวส.ช่างโลหะ 23 24 18 65 23 24 18 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 36 3 76 37 36 3 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 59 63 68 36 280 54 59 63 68 36 280
รวมทั้งหมด 848 664 418 357 13 261 2,561 848 664 418 357 13 261 2,561