ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 133 128 150 98 155 664 927 903 878 930 457 4,095 1,060 1,031 1,028 1,028 612 4,759
บริหารธุรกิจ 133 128 150 98 155 664 620 589 469 568 231 2,477 753 717 619 666 386 3,141
ปวส.การตลาด 3 3 3 3
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 65 62 40 67 27 261 65 62 40 67 27 261
บธ.บ.การจัดการ 241 190 142 203 69 845 241 190 142 203 69 845
บธ.บ.การตลาด 181 234 195 179 67 856 181 234 195 179 67 856
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 125 83 92 119 65 484 125 83 92 119 65 484
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 133 128 150 98 155 664 133 128 150 98 155 664
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 8 20 28 8 20 28
บัญชี 173 199 248 196 188 1,004 173 199 248 196 188 1,004
ปวส.การบัญชี 1 1 1 1
บช.บ.การบัญชี 173 199 248 196 187 1,003 173 199 248 196 187 1,003
ศิลปศาสตร์ 134 115 161 166 38 614 134 115 161 166 38 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 62 109 109 21 301 62 109 109 21 301
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 58 53 52 57 17 237 58 53 52 57 17 237
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 133 128 150 98 155 664 927 903 878 930 457 4,095 1,060 1,031 1,028 1,028 612 4,759