ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 810 648 409 286 11 156 2,320 810 648 409 286 11 156 2,320
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 117 94 76 50 11 348 117 94 76 50 11 348
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 27 36 2 151 43 43 27 36 2 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 34 20 13 6 9 82 34 20 13 6 9 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 40 31 36 8 115 40 31 36 8 115
วิศวกรรมเครื่องกล 132 141 68 33 23 397 132 141 68 33 23 397
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 41 8 83 34 41 8 83
ปวส.ช่างยนต์ 39 36 3 78 39 36 3 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 64 68 33 12 236 59 64 68 33 12 236
วิศวกรรมไฟฟ้า 305 200 147 87 27 766 305 200 147 87 27 766
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 24 1 55 30 24 1 55
ปวส.ไฟฟ้า 63 34 97 63 34 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 25 2 55 28 25 2 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 92 67 73 42 10 284 92 67 73 42 10 284
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 50 29 29 11 167 48 50 29 29 11 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 44 45 16 3 108 44 45 16 3 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 142 96 56 58 82 434 142 96 56 58 82 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 74 37 17 128 74 37 17 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 68 59 56 58 65 306 68 59 56 58 65 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 114 117 62 58 24 375 114 117 62 58 24 375
ปวส.ช่างโลหะ 23 23 13 59 23 23 13 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 35 1 73 37 35 1 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 59 62 58 10 243 54 59 62 58 10 243
รวมทั้งหมด 810 648 409 286 11 156 2,320 810 648 409 286 11 156 2,320