ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 22 15 24 6 67 141 134 151 128 13 567 141 156 166 152 19 634
บริหารธุรกิจ 22 15 24 6 67 67 52 70 54 8 251 67 74 85 78 14 318
บธ.บ.การจัดการ 37 53 49 7 146 37 53 49 7 146
บธ.บ.การตลาด 15 17 5 1 38 15 17 5 1 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 22 15 24 6 67 22 15 24 6 67
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 67 67 67 67
บัญชี 64 69 66 56 2 257 64 69 66 56 2 257
บช.บ.การบัญชี 64 69 66 56 2 257 64 69 66 56 2 257
ศิลปศาสตร์ 10 13 15 18 3 59 10 13 15 18 3 59
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 13 15 18 3 59 10 13 15 18 3 59
รวมทั้งหมด 22 15 24 6 67 141 134 151 128 13 567 141 156 166 152 19 634