ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 50 39 1 90 75 70 26 42 12 225 125 109 27 42 12 315
บริหารธุรกิจ 50 39 1 90 69 63 20 27 11 190 119 102 21 27 11 280
ปวส.การจัดการ 18 10 7 35 18 10 7 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 9 3 19 7 9 3 19
บธ.บ.การจัดการ 44 20 27 1 92 44 20 27 1 92
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 50 39 1 90 50 39 1 90
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 44 44 44 44
ศิลปศาสตร์ 6 7 6 15 1 35 6 7 6 15 1 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 7 6 15 1 35 6 7 6 15 1 35
รวมทั้งหมด 50 39 1 90 75 70 26 42 12 225 125 109 27 42 12 315