ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 144 214 101 140 32 631 144 214 101 140 32 631
พืชศาสตร์ 7 54 26 32 7 126 7 54 26 32 7 126
ปวส.พืชศาสตร์ 7 19 3 29 7 19 3 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 35 26 32 4 97 35 26 32 4 97
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 73 73 73 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 73 73 73 73
วิทยาศาสตร์ 8 11 12 14 45 8 11 12 14 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 11 12 14 45 8 11 12 14 45
สัตวศาสตร์และประมง 25 87 43 59 7 221 25 87 43 59 7 221
ปวส.สัตวศาสตร์ 20 19 39 20 19 39
ปวส.ประมง 5 13 5 23 5 13 5 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 46 39 35 2 122 46 39 35 2 122
วท.บ.ประมง 9 4 24 37 9 4 24 37
อุตสาหกรรมเกษตร 31 62 20 35 18 166 31 62 20 35 18 166
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 9 22 3 34 9 22 3 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 1 4 3 1 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 10 8 15 8 51 10 10 8 15 8 51
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 12 27 12 20 5 76 12 27 12 20 5 76
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 144 214 101 140 32 631 144 214 101 140 32 631