ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 261 239 293 301 101 91 1,286 88 76 80 75 28 347 349 315 373 376 101 119 1,633
การออกแบบ 101 100 145 140 37 523 4 4 8 105 104 145 140 37 531
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 38 34 52 63 16 203 38 34 52 63 16 203
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 30 22 48 41 4 145 30 22 48 41 4 145
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 33 44 45 36 17 175 33 44 45 36 17 175
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 4 8 4 4 8
เทคโนโลยีศิลป์ 54 58 57 69 25 263 54 58 57 69 25 263
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 37 43 40 44 20 184 37 43 40 44 20 184
ทล.บ.เซรามิก 17 15 17 25 5 79 17 15 17 25 5 79
ศิลปกรรม 84 72 80 75 28 339 84 72 80 75 28 339
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 84 72 80 75 28 339 84 72 80 75 28 339
สถาปัตยกรรม 106 81 91 92 101 29 500 106 81 91 92 101 29 500
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 9 9 9 9
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 35 34 29 32 37 13 180 35 34 29 32 37 13 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 71 47 62 60 64 7 311 71 47 62 60 64 7 311
รวมทั้งหมด 261 239 293 301 101 91 1,286 88 76 80 75 28 347 349 315 373 376 101 119 1,633