ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 49 50 20 24 4 147 336 411 168 157 23 1,095 385 461 188 181 27 1,242
บริหารธุรกิจ 49 50 20 24 4 147 207 253 77 71 16 624 256 303 97 95 20 771
ปวส.การจัดการ 26 32 5 63 26 32 5 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 9 4 35 22 9 4 35
ปวส.การตลาด 17 24 2 43 17 24 2 43
บธ.บ.การจัดการ 129 58 49 3 239 129 58 49 3 239
บธ.บ.การตลาด 59 19 22 2 102 59 19 22 2 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 49 50 20 24 4 147 49 50 20 24 4 147
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 142 142 142 142
บัญชี 115 134 56 36 6 347 115 134 56 36 6 347
ปวส.การบัญชี 19 19 19 19
บช.บ.การบัญชี 115 115 56 36 6 328 115 115 56 36 6 328
ศิลปศาสตร์ 14 24 35 50 1 124 14 24 35 50 1 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 17 21 31 77 8 17 21 31 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 7 14 19 1 47 6 7 14 19 1 47
รวมทั้งหมด 49 50 20 24 4 147 336 411 168 157 23 1,095 385 461 188 181 27 1,242