ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 150 107 75 93 30 455 150 107 75 93 30 455
พืชศาสตร์ 6 32 24 22 18 102 6 32 24 22 18 102
ปวส.พืชศาสตร์ 6 1 7 6 1 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 5 9 7 29 8 5 9 7 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 17 19 13 9 58 17 19 13 9 58
วท.ม.พืชศาสตร์ 6 1 1 8 6 1 1 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 106 106 106 106
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 22 22 22 22
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 84 84 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 37 38 61 8 144 37 38 61 8 144
ปวส.สัตวศาสตร์ 8 2 10 8 2 10
ปวส.ประมง 3 1 4 3 1 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 14 27 48 1 90 14 27 48 1 90
วท.บ.ประมง 12 11 13 4 40 12 11 13 4 40
อุตสาหกรรมเกษตร 38 38 13 10 4 103 38 38 13 10 4 103
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 1 4 3 1 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 28 14 13 10 65 28 14 13 10 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 1 20 19 1 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 10 2 2 14 10 2 2 14
รวมทั้งหมด 150 107 75 93 30 455 150 107 75 93 30 455