ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 270 175 238 251 103 50 1,087 270 175 238 251 103 50 1,087
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16 33 24 8 81 16 33 24 8 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 11 16 8 51 16 11 16 8 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 22 8 30 22 8 30
วิศวกรรมไฟฟ้า 187 66 121 76 15 6 471 187 66 121 76 15 6 471
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 94 63 99 63 3 5 327 94 63 99 63 3 5 327
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 36 3 9 13 12 1 74 36 3 9 13 12 1 74
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 57 13 70 57 13 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 39 56 48 88 46 33 310 39 56 48 88 46 33 310
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 39 56 48 88 46 33 310 39 56 48 88 46 33 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 44 53 53 54 18 3 225 44 53 53 54 18 3 225
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 8 20 16 58 14 8 20 16 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 44 39 45 34 2 3 167 44 39 45 34 2 3 167
รวมทั้งหมด 270 175 238 251 103 50 1,087 270 175 238 251 103 50 1,087