ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 48 36 38 33 3 158 48 36 38 33 3 158
วิทยาศาสตร์ 25 15 16 19 1 76 25 15 16 19 1 76
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 25 15 16 19 1 76 25 15 16 19 1 76
อุตสาหกรรมเกษตร 23 21 22 14 2 82 23 21 22 14 2 82
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 23 23 23 23
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 21 22 14 2 59 21 22 14 2 59
รวมทั้งหมด 48 36 38 33 3 158 48 36 38 33 3 158