ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 810 648 446 338 106 50 2,398 810 648 446 338 106 50 2,398
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 117 94 76 61 13 361 117 94 76 61 13 361
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 27 36 2 151 43 43 27 36 2 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 34 20 13 6 9 82 34 20 13 6 9 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 40 31 36 19 2 128 40 31 36 19 2 128
วิศวกรรมเครื่องกล 132 141 77 45 5 8 408 132 141 77 45 5 8 408
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 41 6 2 83 34 41 6 2 83
ปวส.ช่างยนต์ 39 36 3 78 39 36 3 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 64 68 43 5 8 247 59 64 68 43 5 8 247
วิศวกรรมไฟฟ้า 305 200 150 101 18 10 784 305 200 150 101 18 10 784
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 24 1 55 30 24 1 55
ปวส.ไฟฟ้า 63 34 97 63 34 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 25 2 55 28 25 2 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 92 67 73 44 6 4 286 92 67 73 44 6 4 286
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 50 29 37 9 6 179 48 50 29 37 9 6 179
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 44 45 20 3 112 44 45 20 3 112
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 142 96 68 63 44 28 441 142 96 68 63 44 28 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 74 37 12 5 128 74 37 12 5 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 68 59 56 58 44 28 313 68 59 56 58 44 28 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 114 117 75 68 26 4 404 114 117 75 68 26 4 404
ปวส.ช่างโลหะ 23 23 12 1 59 23 23 12 1 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 35 1 73 37 35 1 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 59 62 67 26 4 272 54 59 62 67 26 4 272
รวมทั้งหมด 810 648 446 338 106 50 2,398 810 648 446 338 106 50 2,398