ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 12 29 18 4 76 13 12 29 18 4 76
การออกแบบ 13 12 29 18 4 76 13 12 29 18 4 76
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 13 12 29 18 4 76 13 12 29 18 4 76
รวมทั้งหมด 13 12 29 18 4 76 13 12 29 18 4 76