ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 144 214 120 142 25 5 650 144 214 120 142 25 5 650
พืชศาสตร์ 7 54 33 33 7 1 135 7 54 33 33 7 1 135
ปวส.พืชศาสตร์ 7 19 1 1 1 29 7 19 1 1 1 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 35 32 32 6 1 106 35 32 32 6 1 106
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 73 73 73 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 73 73 73 73
วิทยาศาสตร์ 8 11 12 14 45 8 11 12 14 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 11 12 14 45 8 11 12 14 45
สัตวศาสตร์และประมง 25 87 49 59 3 223 25 87 49 59 3 223
ปวส.สัตวศาสตร์ 20 19 39 20 19 39
ปวส.ประมง 5 13 4 1 23 5 13 4 1 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 46 41 35 2 124 46 41 35 2 124
วท.บ.ประมง 9 4 24 37 9 4 24 37
อุตสาหกรรมเกษตร 31 62 26 36 15 4 174 31 62 26 36 15 4 174
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 1 4 3 1 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 9 22 2 1 34 9 22 2 1 34
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 10 8 15 13 56 10 10 8 15 13 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 12 27 14 20 2 4 79 12 27 14 20 2 4 79
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 144 214 120 142 25 5 650 144 214 120 142 25 5 650