ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 49 50 23 24 3 1 150 336 411 233 161 13 1,154 385 461 256 185 16 1 1,304
บริหารธุรกิจ 49 50 23 24 3 1 150 207 253 94 75 5 634 256 303 117 99 8 1 784
ปวส.การจัดการ 26 32 5 63 26 32 5 63
ปวส.การตลาด 17 24 1 1 43 17 24 1 1 43
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 9 3 1 35 22 9 3 1 35
บธ.บ.การจัดการ 129 66 51 3 249 129 66 51 3 249
บธ.บ.การตลาด 59 19 22 2 102 59 19 22 2 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 49 50 23 24 3 1 150 49 50 23 24 3 1 150
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 142 142 142 142
บัญชี 115 134 104 36 6 395 115 134 104 36 6 395
ปวส.การบัญชี 19 19 19 19
บช.บ.การบัญชี 115 115 104 36 6 376 115 115 104 36 6 376
ศิลปศาสตร์ 14 24 35 50 2 125 14 24 35 50 2 125
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 17 21 31 1 78 8 17 21 31 1 78
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 7 14 19 1 47 6 7 14 19 1 47
รวมทั้งหมด 49 50 23 24 3 1 150 336 411 233 161 13 1,154 385 461 256 185 16 1 1,304