ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 115 31 129 15 290 115 31 129 15 290
วิศวกรรมเครื่องกล 20 7 49 12 88 20 7 49 12 88
ปวส.ช่างกลเกษตร 5 5 5 5
ปวส.ช่างยนต์ 8 7 10 25 8 7 10 25
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 12 12
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 7 46 39 7 46
วิศวกรรมไฟฟ้า 66 15 45 126 66 15 45 126
ปวส.ไฟฟ้า 15 15 30 15 15 30
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 45 45 45
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 51 51 51 51
วิศวกรรมอุตสาหการ 29 9 35 3 76 29 9 35 3 76
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 16 9 1 26 16 9 1 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 34 3 37 34 3 37
รวมทั้งหมด 115 31 129 15 290 115 31 129 15 290