ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 60 58 42 38 1 199 300 270 156 194 11 931 360 328 198 232 12 1,130
บริหารธุรกิจ 60 58 42 38 1 199 124 103 50 65 5 347 184 161 92 103 6 546
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 68 24 32 4 128 68 24 32 4 128
บธ.บ.การตลาด 35 25 33 1 94 35 25 33 1 94
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 60 58 42 38 1 199 60 58 42 38 1 199
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 124 124 124 124
บัญชี 127 109 57 72 5 370 127 109 57 72 5 370
บช.บ.การบัญชี 127 109 57 72 5 370 127 109 57 72 5 370
ศิลปศาสตร์ 49 58 49 57 1 214 49 58 49 57 1 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 14 22 22 26 1 85 14 22 22 26 1 85
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 35 36 27 31 129 35 36 27 31 129
รวมทั้งหมด 60 58 42 38 1 199 300 270 156 194 11 931 360 328 198 232 12 1,130