ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 810 648 446 294 80 42 2,320 810 648 446 294 80 42 2,320
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 117 94 76 50 11 348 117 94 76 50 11 348
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 27 36 2 151 43 43 27 36 2 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 34 20 13 6 9 82 34 20 13 6 9 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 40 31 36 8 115 40 31 36 8 115
วิศวกรรมเครื่องกล 132 141 77 35 5 7 397 132 141 77 35 5 7 397
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 41 6 2 83 34 41 6 2 83
ปวส.ช่างยนต์ 39 36 3 78 39 36 3 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 64 68 33 5 7 236 59 64 68 33 5 7 236
วิศวกรรมไฟฟ้า 305 200 150 87 15 9 766 305 200 150 87 15 9 766
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 24 1 55 30 24 1 55
ปวส.ไฟฟ้า 63 34 97 63 34 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 25 2 55 28 25 2 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 92 67 73 42 6 4 284 92 67 73 42 6 4 284
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 50 29 29 6 5 167 48 50 29 29 6 5 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 44 45 16 3 108 44 45 16 3 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 142 96 68 63 40 25 434 142 96 68 63 40 25 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 74 37 12 5 128 74 37 12 5 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 68 59 56 58 40 25 306 68 59 56 58 40 25 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 114 117 75 59 9 1 375 114 117 75 59 9 1 375
ปวส.ช่างโลหะ 23 23 12 1 59 23 23 12 1 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 35 1 73 37 35 1 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 59 62 58 9 1 243 54 59 62 58 9 1 243
รวมทั้งหมด 810 648 446 294 80 42 2,320 810 648 446 294 80 42 2,320