ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 76 85 98 100 11 4 374 76 85 98 100 11 4 374
พืชศาสตร์ 45 56 44 1 146 45 56 44 1 146
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 7 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 38 55 44 1 138 38 55 44 1 138
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 38 38 38 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 35 35 35 35
วิทยาศาสตร์ 31 5 13 21 6 4 80 31 5 13 21 6 4 80
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 3 11 8 3 11
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 5 13 13 3 4 69 31 5 13 13 3 4 69
สัตวศาสตร์และประมง 25 19 27 3 74 25 19 27 3 74
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 14 18 23 1 56 14 18 23 1 56
วท.บ.ประมง 4 1 4 2 11 4 1 4 2 11
อุตสาหกรรมเกษตร 7 10 10 8 1 36 7 10 10 8 1 36
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 8 9 7 31 7 8 9 7 31
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 3 1 1 1 3
รวมทั้งหมด 76 85 98 100 11 4 374 76 85 98 100 11 4 374