ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 118 45 81 6 250 118 45 81 6 250
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 90 18 74 6 188 90 18 74 6 188
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 31 6 26 2 65 31 6 26 2 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 10 26 4 68 28 10 26 4 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 31 2 22 55 31 2 22 55
วิศวกรรมเครื่องกล 28 27 7 62 28 27 7 62
ปวส.ช่างยนต์ 28 27 7 62 28 27 7 62
รวมทั้งหมด 118 45 81 6 250 118 45 81 6 250