ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 49 50 20 24 3 1 147 336 411 177 159 12 1,095 385 461 197 183 15 1 1,242
บริหารธุรกิจ 49 50 20 24 3 1 147 207 253 86 73 5 624 256 303 106 97 8 1 771
ปวส.การจัดการ 26 32 5 63 26 32 5 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 9 3 1 35 22 9 3 1 35
ปวส.การตลาด 17 24 1 1 43 17 24 1 1 43
บธ.บ.การจัดการ 129 58 49 3 239 129 58 49 3 239
บธ.บ.การตลาด 59 19 22 2 102 59 19 22 2 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 49 50 20 24 3 1 147 49 50 20 24 3 1 147
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 142 142 142 142
บัญชี 115 134 56 36 6 347 115 134 56 36 6 347
ปวส.การบัญชี 19 19 19 19
บช.บ.การบัญชี 115 115 56 36 6 328 115 115 56 36 6 328
ศิลปศาสตร์ 14 24 35 50 1 124 14 24 35 50 1 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 17 21 31 77 8 17 21 31 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 7 14 19 1 47 6 7 14 19 1 47
รวมทั้งหมด 49 50 20 24 3 1 147 336 411 177 159 12 1,095 385 461 197 183 15 1 1,242