ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 25 24 14 16 2 81 143 185 97 132 5 562 168 209 111 148 7 643
บริหารธุรกิจ 25 24 14 16 2 81 48 101 60 74 1 284 73 125 74 90 3 365
บธ.บ.การจัดการ 50 22 41 1 114 50 22 41 1 114
บธ.บ.การตลาด 51 38 33 122 51 38 33 122
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 24 14 16 2 81 25 24 14 16 2 81
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 48 48 48 48
บัญชี 95 84 37 46 262 95 84 37 46 262
บช.บ.การบัญชี 95 84 37 46 262 95 84 37 46 262
ศิลปศาสตร์ 12 4 16 12 4 16
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 12 4 16 12 4 16
รวมทั้งหมด 25 24 14 16 2 81 143 185 97 132 5 562 168 209 111 148 7 643