ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 750 591 381 192 2 115 2,031 750 591 381 192 2 115 2,031
วิศวกรรมเครื่องกล 163 151 96 27 13 450 163 151 96 27 13 450
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 30 33 4 67 30 33 4 67
ปวส.ช่างยนต์ 37 23 2 62 37 23 2 62
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 58 64 66 21 7 216 58 64 66 21 7 216
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 38 31 30 6 105 38 31 30 6 105
วิศวกรรมไฟฟ้า 322 233 166 60 1 19 801 322 233 166 60 1 19 801
ปวส.ไฟฟ้า 60 33 93 60 33 93
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 17 31 14 17 31
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 25 24 1 50 25 24 1 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 50 29 13 9 149 48 50 29 13 9 149
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 90 66 73 29 6 264 90 66 73 29 6 264
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 42 37 8 3 90 42 37 8 3 90
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 27 10 1 124 43 43 27 10 1 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 129 81 53 57 68 388 129 81 53 57 68 388
ปวส.ช่างก่อสร้าง 66 25 8 99 66 25 8 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 63 56 53 57 60 289 63 56 53 57 60 289
วิศวกรรมอุตสาหการ 136 126 66 48 1 15 392 136 126 66 48 1 15 392
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 26 1 58 31 26 1 58
ปวส.ช่างโลหะ 18 22 5 45 18 22 5 45
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 53 59 62 42 9 225 53 59 62 42 9 225
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 34 19 4 6 1 64 34 19 4 6 1 64
รวมทั้งหมด 750 591 381 192 2 115 2,031 750 591 381 192 2 115 2,031