ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 750 591 381 192 2 115 2,031 750 591 381 192 2 115 2,031
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 115 93 61 22 2 293 115 93 61 22 2 293
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 27 10 1 124 43 43 27 10 1 124
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 34 19 4 6 1 64 34 19 4 6 1 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 38 31 30 6 105 38 31 30 6 105
วิศวกรรมเครื่องกล 125 120 66 21 13 345 125 120 66 21 13 345
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 30 33 4 67 30 33 4 67
ปวส.ช่างยนต์ 37 23 2 62 37 23 2 62
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 58 64 66 21 7 216 58 64 66 21 7 216
วิศวกรรมไฟฟ้า 279 190 139 50 19 677 279 190 139 50 19 677
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 17 31 14 17 31
ปวส.ไฟฟ้า 60 33 93 60 33 93
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 25 24 1 50 25 24 1 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 90 66 73 29 6 264 90 66 73 29 6 264
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 50 29 13 9 149 48 50 29 13 9 149
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 42 37 8 3 90 42 37 8 3 90
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 129 81 53 57 68 388 129 81 53 57 68 388
ปวส.ช่างก่อสร้าง 66 25 8 99 66 25 8 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 63 56 53 57 60 289 63 56 53 57 60 289
วิศวกรรมอุตสาหการ 102 107 62 42 15 328 102 107 62 42 15 328
ปวส.ช่างโลหะ 18 22 5 45 18 22 5 45
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 26 1 58 31 26 1 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 53 59 62 42 9 225 53 59 62 42 9 225
รวมทั้งหมด 750 591 381 192 2 115 2,031 750 591 381 192 2 115 2,031