ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 12 29 18 3 75 13 12 29 18 3 75
การออกแบบ 13 12 29 18 3 75 13 12 29 18 3 75
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 13 12 29 18 3 75 13 12 29 18 3 75
รวมทั้งหมด 13 12 29 18 3 75 13 12 29 18 3 75