ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 21 15 24 6 66 133 133 150 128 13 557 133 154 165 152 19 623
บริหารธุรกิจ 21 15 24 6 66 60 52 70 54 8 244 60 73 85 78 14 310
บธ.บ.การจัดการ 37 53 49 7 146 37 53 49 7 146
บธ.บ.การตลาด 15 17 5 1 38 15 17 5 1 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 21 15 24 6 66 21 15 24 6 66
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 60 60 60 60
บัญชี 64 68 65 56 2 255 64 68 65 56 2 255
บช.บ.การบัญชี 64 68 65 56 2 255 64 68 65 56 2 255
ศิลปศาสตร์ 9 13 15 18 3 58 9 13 15 18 3 58
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 13 15 18 3 58 9 13 15 18 3 58
รวมทั้งหมด 21 15 24 6 66 133 133 150 128 13 557 133 154 165 152 19 623